Tragische gebeurtenis

In de bijna 85 jaar dat Roodenburg bestaat, is er veel gebeurd. Op sportief gebied waren dat soms prettige dingen, zoals kampioenschappen en promoties met als hoogtepunt het spelen om het amateurkampioenschap van Nederland in 1973. Er waren ook minder prettige gebeurtenissen zoals degradaties en de uiterst moeilijke periode die Roodenburg nog maar enkele jaren geleden doormaakte.

 

Op menselijk gebied waren er ook nare dingen, bijv. als leden en oud-leden kwamen te overlijden. Eén van de meest tragische gebeurtenissen is evenwel het overlijden van het jeugdlid Corry Vogt. Tijdens een jeugdtoernooi ten bate van het Polio Revalidatie Centrum in het voorjaar van 1962 raakte Corry Vogt geblesseerd. In het ziekenhuis bleek dat Corry zijn been had gebroken. Maar het ergste van al was dat door deze blessure aan het licht kwam dat Corry kanker had, met als gevolg dat later zijn been moest worden geamputeerd. Dat was voor Corry, zijn ouders en ook voor de vereniging een afschuwelijke klap.

 

Er werd door de vereniging een actie op touw gezet met als doel geld in te zamelen als bijdrage in de extra kosten die de ouders van Corry zouden moeten maken. De actie werd ook door andere Leidse verenigingen gesteund en bracht uiteindelijk het bedrag van 1450 gulden ( ca € 660,-) op. Hartverwarmend was de medewer-king en het medeleven van andere verenigingen. Twee voorbeelden hiervan:

 

In de krant van 7 juli 1962 staat het volgende bericht:

 

“Fiets van voorzitter bij opbod verkocht”

Toen tijdens het aspirantentournooi ten bate van het Polio Revalidatiecentrum te Katwijk een der jeugdspelers van Roodenburg een ongeluk overkwam en een beenblessure opliep, hebben weinigen vermoed dat het ongeval voor de dertienjarige Vogt uit de Rijndijkstraat zulke trieste gevolgen zou hebben. Na een verblijf van enkele weken in het ziekenhuis is Vogt nu weer thuis maar hij blijft invalide.

Vogt maakt het uitstekend en hij ontvangt veel bezoek uit Roodenburgkringen. Roodenburg heeft voor hem een ondersteuningsfonds gesticht waarvoor ook buiten Roodenburg belangstelling bestaat.

De jubilerende voorzitter van Lugdunum, de heer J.Breedeveld, stelde tijdens de ter zijner ere gehouden receptie in de Lugdunumkantine zijn fiets beschikbaar om hem bij opbod te verkopen voor dit doel. De fiets bracht 190 gulden ( € 86,-) op. De heer Bonnet, penningmeester van Roodenburg, nam dit bedrag met grote dank in ont-vangst. De ceremoniemeester van dit festijn, de heer Plu, toonde eveneens zijn medeleven met deze tragische afloop van het ongeval van Vogt en stelde een bedrag van 50 gulden (€ 23,-) voor dit doel beschikbaar met de mededeling dat deze bijdrage vier achtereenvolgende jaren zal worden gedaan.

 

Het tweede bericht dat in de krant verscheen is het volgende:

 

Prachtig initiatief

LFC en Roodenburg zullen dit seizoen nog een extra wedstrijd spelen. Ditmaal zal het niet om de competitie-punten gaan , maar om financiële steun – aankoop van een prothese- voor het jeugdlid Vogt van Roodenburg. Deze jongeman brak tijdens het jongste polio-pupillentournooi een been en moest dit later missen. Dit prachtige initiatief van de besturen van LFC en Roodenburg verdient de warmste belangstelling. Iedere voetballer hoopt op een vol huis als deze wedstrijd op een nader te bepalen tijdstip gespeeld zal worden. Mogelijk zal het ook een strijd tussen vertegenwoordigende elftallen kunnen worden. Het bestuur werkt in die richting.

 

Uit het bovenstaande blijkt dat, naast de sportieve rivaliteit tussen de Leidse verenigingen, er ook een groot gevoel voor medeleven bestaat. Ondanks alles overleed Corry in november 1962. In overleg met de ouders wordt besloten het resterende bedrag in een fonds te storten, het Corry Vogt fonds. Doel van het fonds is het ondersteunen van leden die in sociale of maatschappelijke nood verkeren. Nogmaals gezegd, dit is één van de meest tragische gebeurtenissen in het bestaan van Roodenburg.


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.